استخاره صفحه 101

صفحه 101
صفحه 102
صفحه
سوره :
نساء (4)
آیه
141
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است به حرام می افتید و ضرر می‌بینید با اشخاص دورویی روبرو می‌شوید که شما را برای رسیدن به اهدافشان لازم دارند.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است شما را گمراه می‌کنند به هیچ وجه انجام ندهید.
نتیجه معامله
شما را فریب می‌دهند و ضرر هنگفتی به شما وارد می‌کنند.
X