استخاره صفحه 113

صفحه 113
صفحه 114
صفحه
سوره :
مائده (5)
آیه
32
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است خطر آبرویی و جانی دارد ترک نمایید.
نتیجه ازدواج
به آبروریزی و هتک حرمتش نمی‌ارزد البته اگر جان سالم به در ببرید منصرف شوید.
نتیجه معامله
منجر به دعوا و درگیری می‌شود و ضرر هنگفتی نیز متحمل می‌شوید ترک کنید.
X