استخاره صفحه 129

صفحه 129
صفحه 130
صفحه
سوره :
انعام (6)
آیه
9
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است حرف و حدیث زیادی بر پا می‌شود ترک کنید که به صلاح شما نیست.
نتیجه ازدواج
آنقدر اذیت خواهید شد که از زندگی سیر می‌شوید اقدام نکنید به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله
زیاد به ظواهر توجه نکنید اصلا معامله خوبی نیست ترکش کنید.
X