استخاره صفحه 159

صفحه 159
صفحه 160
صفحه
سوره :
اعراف (7)
آیه
68
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با رعایت موازین شرعی و توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است مشکلاتی وجود دارد قابل حل است اقدام کنید.
نتیجه معامله
خوب است با قدری زحمت نتیجه‌ی خوبی حاصل خواهد شد.
X