استخاره صفحه 161

صفحه 161
صفحه 162
صفحه
سوره :
اعراف (7)
آیه
82
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار مشکلات و اذیت و آزار خواهید شد ترک کنید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
زحمت بسیاری دارد در آخر هم متوجه می‌شوید که ارزش نداشته است.
X