استخاره صفحه 177

صفحه 177
صفحه 178
صفحه
سوره :
انفال (8)
آیه
1
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید که به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله که خوشبخت می‌شوید.
نتیجه معامله
معامله‌ی پر سود و منفعتی است موازین شرعی را رعایت کنید ضرر نمی‌کنید.
X