استخاره صفحه 237

صفحه 237
صفحه 238
صفحه
سوره :
یوسف (12)
آیه
15
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به افراد نادان و جاهل روبرو می‌شوید و به این سبب دچار اذیت و آزار خواهید شد.
نتیجه ازدواج
بد است در شأن شما نیستند و چیزی را از شما مخفی می‌کنند حتما ترک کنید.
نتیجه معامله
بد است شما را فریب می دهند و در نتیجه ضرر خواهید کرد حتما ترک کنید.
X