استخاره صفحه 369

صفحه 369
صفحه 370
صفحه
سوره :
شعراء (26)
آیه
40
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است فریب و نیرنگ در کار است حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
چیزی از شما مخفی مانده است که اگر بدانید هرگز این کار را نخواهید کرد حتما ترک کنید.
نتیجه معامله
به افراد مکار و حیله گری بر خواهید خورد به‌شدت متضرر می‌شوید ترک کنید.
X