استخاره صفحه 375

صفحه 375
صفحه 376
صفحه
سوره :
شعراء (26)
آیه
184
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار چه‌کنم چه‌کنم خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج
اصلا از نظر طبع و رفتار بهم نمی‌خورید و دچار مشکلات فراوانی خواهید شد، ترک شود.
نتیجه معامله
دچار افرادی خواهید شد که به‌هیچ وجه صراطی مستقیم نیستند ترک شود.
X