استخاره صفحه 377

صفحه 377
صفحه 378
صفحه
سوره :
نمل (27)
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به همه‌ی اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد بسیار مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
سود خوبی خواهید برد مستمندان را فراموش نکنید.
X