استخاره صفحه 427

صفحه 427
صفحه 428
صفحه
سوره :
احزاب (33)
آیه
63
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار آبروریزی خواهید شد ولی دیگر پشیمانی سودی ندارد ترک کنید.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست یکسره دعوا و درگیری خواهید داشت به آبرو ریزیش نمی ارزد ترک شود.
نتیجه معامله
خطر آبرویی و مالی دارد اعتبار شما نیز زیر سوال می‌رود ترک شود.
X