استخاره صفحه 513

صفحه 513
صفحه 514
صفحه
سوره :
فتح (48)
آیه
16
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار سختی و عذاب خواهید شد در آخر هم به نتیجه‌ای که می‌خواهید نمی‌رسید.
نتیجه ازدواج
بد است زندگی سراسر سختی و عذاب خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله
بد است سختی و رنج زیادی خواهید برد و در آخر هم به نتیجه دلخواه نمی‌رسید.
X