استخاره صفحه 515

صفحه 515
صفحه 516
صفحه
سوره :
فتح (48)
آیه
29
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
خوب است مورد مناسبی خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان خواهد شد با توکل به‌خدا انجام دهید مستمندان را فراموش نکنید
X