استخاره صفحه 551

صفحه 551
صفحه 552
صفحه
سوره :
ممتحنه (60)
آیه
12
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است به شرطی که مرتکب حرام نشوید که در این صورت عواقب بدی انتظار شماست.
نتیجه ازدواج
خوب است همه‌ی مسائل را مطرح کنید و چیزی را از قلم نیاندازید تا بعد دچار مشکل نشوید.
نتیجه معامله
خوب است به شرطی که مرتکب حرام نشوید و همه‌ی جوانب کار را رعایت کنید.
X