استخاره صفحه 87

صفحه 87
صفحه 88
صفحه
سوره :
نساء (4)
آیه
52
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است آبرو و حیثیت شما بر باد می‌رود.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است زندگی نکبت باری خواهی داشت و هر لحظه بخود لعنت می‌فرستی ترکش کن.
نتیجه معامله
آدمهای مکار و فریبکاری هستند اصلا انجام نده.
X