معرفی آثار شهید آوینی

مجله سوره شماره نهم و دهم دوره پنجم

بحث در نسبت توسعه و فرهنگ یک امر است و اینکه فلان مهندس یا کارشناس اقتصادی طرح تغییر فرهنگ را درمی اندازد امری دیگر.

مجله سوره شماره هشتم دوره پنجم

اصولاً تحقیق در حقیقت علم جدید آسان نیست و تفکر در این باب تازه آغاز شده است.

مشکل این است که علم جدید با اینکه علم دنیاست به علم بودن راضی نیست.

مجله سوره شماره هفتم دوره پنجم

شهروند مطیع کسی است که وجود فردی اش مستحیل در جامعه ای است که پیرامون او وجود دارد.

دهکده جهانی واقعیت پیدا خواهد کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم.

مجله سوره شماره ششم دوره پنجم

چیست آن نیرویی که تو را بر سنگینیها و ماندنها و دلبستگیها غلبه داده است و بر آن جاذبه دنیایی که به سوی پایین می کشاند فائق آورده و غل و زنجیز از دست و پای اراده ات گشوده ...

مجله سوره شماره چهارم و پنجم دوره پنجم

عادات بندهایی هستند که ما را غافلگیر کرده اند و حتی آنگاه که نشانه هایی اینچنین بر ما نازل می شود، باز در پرده ایم و غافل.

شماره دوم و سوم دوره پنجم

در فروردین ماه 71 همراه با تعدادی از برادران اطلاعات و عملیات و تنی چند از همکاران به منظور تهیه فیلم «تفحص» به منطقه عمومی فکه رفتیم. فکه واقعا دیدن دارد...

مجله سوره شماره اول دوره پنجم

همین میل فطری به نوجویی است که تمدنها را تجدید می کند.

مجله سوره شماره دوازدهم دوره چهارم

مفهوم مدرن آزادی، با خودبنیادی بشر و اعراض آن از نور هدایت وحی، محقق گردیده و بر همان مبنا تداوم یافته است.

مفهوم جدید آزادی با لذات غیردینی است.

مجله سوره شماره یازدهم دوره چهارم

هر چه به پایان قرن بیستم نزدیک می شویم، بیشتر و بیشتر میتوان صورتهای متناقض نهفته در باطن تمدن تکنولوژیک را آشکارا دید.

مجله سوره شماره دهم دوره چهارم

نقایص سیستم آموزشی موجود در این کشورها چیست؟ چگونه باید آنها را برای تامین نیازهای آسیای مرکزی که خود را بخشی از شبکه ارزشها و رفتارهای جدید می داند تطبیق داد؟

مجله سوره شماره نهم دوره چهارم

اگر قرار بود که دین و دینداری مغلوب ویدئو شود که تا به حال در برابر مظاهر دنیای جدید اثری از آن برجای نمانده بود...

مجله سوره شماره هشتم دوره چهارم

فرهنگ توسعه یعنی فرهنگی که می تواند در خدمت توسعه اقتصادی واقع شود و به آن مدد برساند و این همان مفهومی است که از فرهنگ در سراسر جهان امروز وجود دارد.

X