استخاره صفحه 103

صفحه 103
صفحه 104
صفحه
سوره
نساء
آیه
155
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است دچار افراد بسیار بدی خواهید شد ترک کنید.
نتیجه ازدواج
بسیار بد است اصلا انجام ندهید که به شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
طرفهای شما آدمهای کلاهبرداری هستند اصلا انجام ندهید.
X