استخاره صفحه 105

صفحه 105
صفحه 106
صفحه
سوره
نساء
آیه
171
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است حرف شما پیش نمی‌رود و زمین خواهید خورد.
نتیجه ازدواج
گول ظواهر را نخورید اصلا ازدواج مناسبی برای شما نیست ترکش کنید.
نتیجه معامله
هر چند در ظاهر معامله‌ی خوبی به نظر می‌رسد ولی چنین نیست و ضرر خواهید کرد.
X