استخاره صفحه 107

صفحه 107
صفحه 108
صفحه
سوره
مائده
آیه
3
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با رعایت موازین شرعی.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است هیچ گاه خدا را فراموش نکنید.
نتیجه معامله
پرمنفعت است موازین شرعی را رعایت کنید.
X