استخاره صفحه 109

صفحه 109
صفحه 110
صفحه
سوره
مائده
آیه
10
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
عاقبتی جز پشیمانی نخواهد داشت انجام ندهید.
نتیجه معامله
نیرنگ و حقه در کار است اصلا انجام ندهید.
X