استخاره صفحه 11

صفحه 11
صفحه 12
صفحه
سوره
بقره
آیه
70
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است و انجام آن جز پشیمانی و ندامت چیزی بدنبال ندارد.
نتیجه ازدواج
مشکلات زیادی بر سر راه شما پیش خواهد آمد این ازدواج به‌هیچ‌وجه به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله
در این معامله فریب و نیرنگ زیاد است انجام ندهید.
X