استخاره صفحه 111

صفحه 111
صفحه 112
صفحه
سوره
مائده
آیه
18
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است و حدیث در می‌آید و پشت شما را خالی می‌کنند.
نتیجه ازدواج
حرف و حدیث دارد اصلا مناسب شما نیستند ترک کنید.
نتیجه معامله
نفعی ندارد و آن چنان که وعده و وعید می‌دهند نیست ترکش کنید.
X