استخاره صفحه 115

صفحه 115
صفحه 116
صفحه
سوره
مائده
آیه
42
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است ترک به ثواب نزدیکتر است.
نتیجه ازدواج
همه‌ی زندگی با مصیبت و بدبختی دست به گریبان خواهید بود ترک کنید.
نتیجه معامله
به حرام خواهید افتاد از این کار دوری کنید.
X