استخاره صفحه 117

صفحه 117
صفحه 118
صفحه
سوره
مائده
آیه
51
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است با این کار ناخواسته به حقوق دیگران تجاوز می‌کنید حتما ترک کنید.
نتیجه ازدواج
اقدام نکنید که به شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
اقدام نکنید که اصلا به نفع شما نیست و متحمل ضرر خواهید شد.
X