استخاره صفحه 119

صفحه 119
صفحه 120
صفحه
سوره
مائده
آیه
65
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
این همان موردی است که نصف دین شما را کامل می‌کند مواظب نصف دیگرش باشید.
نتیجه معامله
خوب است با توکل به‌خدا انجام دهید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
X