استخاره صفحه 121

صفحه 121
صفحه 122
صفحه
سوره
مائده
آیه
77
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به حرام می‌افتید انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
این ازدواج به صلاح شما نیست و از دین باز می‌مانید دنبال ظواهر باشید انجام ندهید که به هیچ وجه به صلاح شما نیست.
نتیجه معامله
به حرام خواهید افتاد و هیچ نفعی هم نخواهید برد حتما ترک کنید.
X