استخاره صفحه 125

صفحه 125
صفحه 126
صفحه
سوره
مائده
آیه
104
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است با آدمهای احمقی برخورد می‌کنید که حرف، حرف خودشان است. اصلا انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
این مورد اصلا در شأن شما نیست به هیچ وجه اقدام نکنید که پشیمان می‌شوید.
نتیجه معامله
در این معامله برای شما خیری نیست ترک کنید و الا گریبانتان را خواهد گرفت.
X