استخاره صفحه 13

صفحه 13
صفحه 14
صفحه
سوره
بقره
آیه
84
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است انجام آن به ضرر شما خواهد بود و پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
به‌شما دروغ می‌گویند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند این ازدواج به صلاح شما نیست باور کنید.
نتیجه معامله
به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و دچار ضرر و زیان خواهید شد.
X