استخاره صفحه 131

صفحه 131
صفحه 132
صفحه
سوره
انعام
آیه
28
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دروغ و نیرنگ زیادی در این کار است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
با آدمهای دروغ گویی طرف هستید اصلا انجام ندهید.
نتیجه معامله
فریب و دروغ دیده می‌شود و سر شما کلاه می‌گذارند منصرف شوید.
X