استخاره صفحه 135

صفحه 135
صفحه 136
صفحه
سوره
انعام
آیه
60
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مشکلات و گرفتاری زیادی دارد و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ترک کنید.
نتیجه ازدواج
زندگی سخت و پر دردسری خواهد بود و روی آسایش را نخواهد دید فراموشش کنید.
نتیجه معامله
بعد از کلی دردسر و اذیت شدن در نهایت ضرر هم می‌کنید انجام ندهید.
X