استخاره صفحه 137

صفحه 137
صفحه 138
صفحه
سوره
انعام
آیه
74
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است تباهی و گمراهی نصیبتان خواهد شد حتما ترک کنید.
نتیجه ازدواج
در این ازدواج خبری نیست اگر دنبال آبروریزی و دردسر می‌گردید اقدام کنید و الا ترک کنید.
نتیجه معامله
سودی نصیبتان نخواهد شد که هیچ باعث حرف و حدیث مردم و آبروریزی هم خواهد شد.
X