استخاره صفحه 139

صفحه 139
صفحه 140
صفحه
سوره
انعام
آیه
91
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است چیزی را از شما پنهان می‌کنند که در صورت دانستن انجام نخواهید داد ترکش کنید.
نتیجه ازدواج
موردی از شما مخفی مانده است که در صورت اطلاع از وجود آن به‌هیچ‌وجه دست به این کار نخواهید زد انجام ندهید.
نتیجه معامله
این معامله با فریب و نیرنگ همراه است و چیزی که در آن فریب و حیله باشد انجام ندادن به ثواب نزدیکتر است پس انجام ندهید.
X