استخاره صفحه 141

صفحه 141
صفحه 142
صفحه
سوره
انعام
آیه
102
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید و در انجام واجبات دینی کوشا باشید.
نتیجه ازدواج
خوب است همه‌ی مطالب را در اول کار بگویید و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
با توکل به‌خدا و با حفظ موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله سود خواهید برد.
X