استخاره صفحه 143

صفحه 143
صفحه 144
صفحه
سوره
انعام
آیه
119
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است گرفتاری و مصیبت دارد انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست از انجامش صرف نظر کنید و به‌خدا توکل کنید ان‌شاءالله مورد مناسبین صیبتان خواهد شد.
نتیجه معامله
دچار ضرر و زیان خواهید شد آن هم پس از گرفتاری‌های زیاد انجام ندهید.
X