استخاره صفحه 145

صفحه 145
صفحه 146
صفحه
سوره
انعام
آیه
132
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است هر چند ظاهر دلفریبی دارد، در باطن بد است انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
باطن افراد آن چیزی نیست که شما مشاهده می‌کنید در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
در این معامله خیری نیست انجام ندهید.
X