استخاره صفحه 147

صفحه 147
صفحه 148
صفحه
سوره
انعام
آیه
143
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه خوب است با بررسی همه‌ی جوانب با اهل خبره اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
میانه خوب است با تحقیق و بررسی همه‌ی جوانب و مسائل و تمام کردن حرفهایتان اقدام کنید.
نتیجه معامله
در صورت بررسی همه‌ی جوانب و تنظیم‌یک قرار داد با لحاظ همه‌ی مسائل خوب است و الا خیر.
X