استخاره صفحه 149

صفحه 149
صفحه 150
صفحه
سوره
انعام
آیه
152
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار مال حرام خواهید شد و تمام زندگیتان تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت ترک کنید.
نتیجه ازدواج
دچار تعهداتی می‌شوید که از توان شما خارج است از انجام آن منصرف شوید و الا ...
نتیجه معامله
مال حرام وارد زندگیتان می‌شود و شما را به نابودی می‌کشاند ترک کنید.
X