استخاره صفحه 15

صفحه 15
صفحه 16
صفحه
سوره
بقره
آیه
94
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است در صورت انجام پشیمان خواهید شد لذا ترک شود.
نتیجه ازدواج
با ظاهر افراد نمی‌توان قضاوت کرد و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
این معامله آن گونه که فکر می‌کنید منفعتی ندارد و حتی دچار ضرر خواهید شد ترک کنید.
X