استخاره صفحه 151

صفحه 151
صفحه 152
صفحه
سوره
اعراف
آیه
1
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است نترس و با توکل به‌خدا انجام بده.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است مورد خوبی است و شریک زندگی مناسبی برای شماست.
نتیجه معامله
با توکل به‌خدا انجام بده ان‌شاءالله که پر سود و منفعت است.
X