استخاره صفحه 153

صفحه 153
صفحه 154
صفحه
سوره
اعراف
آیه
23
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است انجام نده که جزو زیانکاران خواهی بود.
نتیجه ازدواج
این ازدواج باعث آبروریزی خواهد بود و در صورت انجام هر روز به خود لعنت خواهید فرستاد.
نتیجه معامله
ضرر هنگفتی در اثر این معامله خواهید کرد اگرمنصرف نشوید والا دچار سختی و ناراحتی می‌شوی.
X