استخاره صفحه 155

صفحه 155
صفحه 156
صفحه
سوره
اعراف
آیه
38
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است انجام ندهید که به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
مورد لعن و نفرین قرار می‌گیرید و پشیمان خواهید شد پس از همین الان فکرش را از سر بیرون کنید.
نتیجه معامله
این معامله سود که ندارد هیچ و ضرر هنگفتی هم نصیبتان خواهد شد، پس ترک کنید.
X