استخاره صفحه 163

صفحه 163
صفحه 164
صفحه
سوره
اعراف
آیه
96
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار مشکلات عدیده‌ای خواهید شد و در آخر مورد شماتت قرار خواهید گرفت.
نتیجه ازدواج
در شأن شما نیستند بهتر است بی جهت خود را معطل نکنید.
نتیجه معامله
به زحمت و مشکلاتش نمی‌ارزد ضمن آن که شما را فریب هم می‌دهند و حسابی ضرر خواهید کرد.
X