استخاره صفحه 165

صفحه 165
صفحه 166
صفحه
سوره
اعراف
آیه
121
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
ان‌شاءالله که مبارک است اقدام کنید که به امید خدا خوشبخت می‌شوید.
نتیجه معامله
کار پرسود و منفعتی است با توکل به‌خدا اقدام کنید.
X