استخاره صفحه 167

صفحه 167
صفحه 168
صفحه
سوره
اعراف
آیه
138
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است با گروهی نادان برخورد خواهید نمود که به‌شدت از انجام کار پشیمان می‌شوید.
نتیجه ازدواج
اصلا در شأن شما نیستند فکرش را از سرتان بیرون کنید.
نتیجه معامله
دچار ضرر و زیان می‌شوید آن هم بعد از کلی زحمت انجام ندهید.
X