استخاره صفحه 169

صفحه 169
صفحه 170
صفحه
سوره
اعراف
آیه
150
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است بعد از کلی زحمت به نتیجه‌ی دلخواه هم نمی‌رسید ترک کنید.
نتیجه ازدواج
آدمهای دم دمی مزاج هستند که هر لحظه یک جور فکر می‌کنند و یک جور عمل می‌کنند از انجام این کار منصرف شوید که غیر بدبختی چیزی ندارد.
نتیجه معامله
پس از زحمتهای فراوان مغبون هم خواهید شد پس همین الان فکرش را از سر بیرون کنید.
X