استخاره صفحه 17

صفحه 17
صفحه 18
صفحه
سوره
بقره
آیه
106
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است صبر کنید و صدقه دهید و بدانید که خداوند بر هر کاری قادر و توانا است.
نتیجه ازدواج
عجله نکنید مورد بهتری نصیب شما خواهد شد به‌خدا توکل کنید.
نتیجه معامله
صبر کنید از این معامله بهتر به شما پیشنهاد می‌شود.
X