استخاره صفحه 171

صفحه 171
صفحه 172
صفحه
سوره
اعراف
آیه
160
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است پس از زحمتهای فراوان باز هم نتیجه‌ی مورد نظرتان حاصل نمی‌شود ترک کنید.
نتیجه ازدواج
آدم‌های زیاده طلب و قدر نشناسی هستند و در شأن شما و خانواده تان نیستند اصلا انجام ندهید.
نتیجه معامله
در‌یک کلام زحمت فراوان و بدون منفعت پس انجام ندهید.
X