استخاره صفحه 173

صفحه 173
صفحه 174
صفحه
سوره
اعراف
آیه
171
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است زحمت بیهوده و سعی بی‌فایده و در آخر بدون نتیجه دلخواه پس ترکش کنید.
نتیجه ازدواج
انسانهای پر توقع - تلاش زیاد شما و آخر طلاق و جدایی آنهم با هزار حرف و حدیث منصرف شوید.
نتیجه معامله
سعی زیاد - انسانهای نادان و دروغگو و ضرر و‌یک اعصاب خراب انجام مده.
X