استخاره صفحه 175

صفحه 175
صفحه 176
صفحه
سوره
اعراف
آیه
188
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار زیان و رنج خواهید شد و به‌شدت پشیمان خواهید شد ولی پشیمانی دیگر سودی ندارد.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست دچار اذیت و آزار خواهید شد و کار به جدایی می‌کشد انجام ندهید.
نتیجه معامله
مورد خوبی نیست دچار ضرر و زیان خواهید شد، ترک کنید.
X