استخاره صفحه 179

صفحه 179
صفحه 180
صفحه
سوره
انفال
آیه
17
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است اگر به‌خدا اتکا داشته باشید خداوند هم شما را یاری خواهد کرد.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است زندگی خوبی خواهید داشت موازین شرعی را در همه حال رعایت کنید خداوند هم شما را یاری می کند.
نتیجه معامله
با توکل به‌خدا و رعایت موازین شرعی اقدام کنید ان‌شاءالله سود خوبی خواهید داشت.
X